algemene regelen voor honorering van de architect

Algemene regelen voor honorering van de architect

Zo stond vroeger de definitie van ‘architect’ omschreven in artikel 1 van de ‘algemene regelen voor de honorering van de architect’:

‘Onder architect verstaan deze regelen de beoefenaar van de bouwkunst die er zijn beroep van maakt ontwerpen voor bouwwerken te vervaardigen en bij de uitvoering van die ontwerpen de directie te voeren alsmede adviezen te verstekken in aangelegenheden de bouwkunst rakende. In de verhouding tot zijn opdrachtgever is de architect de vertrouwensman, die raad geeft in technische en esthetische aangelegenheden en de belangen van zijn opdrachtgever naar zijn beste weten en kunnen behartigt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt de architect bij de vervulling en afwikkeling van een hem opgegeven opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze regelen is bepaald.
Dit boekje kregen we overhandigd van iemand die in de jaren 70 van de vorige eeuw een nieuwbouwpand liet ontwerpen en dus een samenwerking was aangegaan met een architect.
Tegenwoordig hanteren architectenbureau’s de DNR, De Nieuw Regeling, waarin staat omschreven wat de rechtsverhouding is tussen opdrachtgever en architect. Een goed en alles omvattend boekwerk. Wij verklaren dit altijd van toepassing op onze opdrachten, maar hoeven er eigenlijk nooit gebruik van te maken omdat alles in de praktijk gelukkig altijd goed verloopt.